Statut

STATUT STOWARZYSZENIA Wszyscy Razem

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Wszyscy Razem, dalej zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju.

 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 5. Stowarzyszenie może używać symboli i pieczęci zgodnie z obowiązującym prawem.

 6. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II

Cele i formy działania

 1. Do celów działania Stowarzyszenia należą:

 1. Przeciwstawianie się ideom faszystowskim, nacjonalistycznym i autorytarnym.
 2. Promowanie idei wolności, równości i solidarności wszystkich ludzi.
 3. Promowanie postaw opartych na szacunku do istoty ludzkiej, jej godności i praw.
 4. Upowszechnianie znajomości praw człowieka i obywatelskich.
 5. Pomoc osobom dyskryminowanym i uciskanym w związku z ich statusem materialnym, pochodzeniem społecznym, etnicznym, płcią, narodowością, kolorem skóry i innymi przyczynami.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
 2. Organizowanie i uczestnictwo w kampaniach społecznych i medialnych.
 3. Organizowanie seminariów i konferencji.
 4. Organizowanie i branie udziału w konsultacjach społecznych z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń, związków zawodowych i fundacji oraz władz ustawodawczych i wykonawczych, europejskich, krajowych i samorządowych.
 5. Organizowanie i branie udziału w zgromadzeniach publicznych, wręczanie opinii przedstawicielom władz ustawodawczych i wykonawczych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy w wieku powyżej 18 lat mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o poglądach zgodnych z celami Stowarzyszenia.

 2. Zasady przyjmowania nowych członków:

 1. Po złożeniu przez osobę oświadczenia o woli przystąpienia do Stowarzyszenia, uchwałę o przyjęciu nowego członka przyjmuje Zarząd.
 2. Stanowisko Zarządu o przyjęciu do Stowarzyszenia opiera się na merytorycznej ocenie zbieżności zasad ideowych kandydata z celami Stowarzyszenia i etycznej ocenie sposobu działania kandydata.
 3. Odmowa przyjęcia powinna zawierać przyczynę, dla której udzielono odmownej odpowiedzi.
 4. Od negatywnej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają równe w prawa i obowiązki. W szczególności wszyscy członkowie mają prawo:

 1. Zgłaszać wnioski i postulaty, brać udział w dyskusjach i głosowaniach z głosem stanowiącym.
 2. Być wybieranym na wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu.
 3. Brać udział w zebraniach, grupach roboczych i innych działaniach Stowarzyszenia.
 4. Zgłosić niezgodność konkretnej akcji Stowarzyszenia z własnymi zasadami ideowymi i powstrzymać się od uczestnictwa w realizacji tej akcji.
 1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

 1. Działania zgodnego z Statutem Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.
 3. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Opłacania składek członkowskich.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji członka, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. Braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia przez 24 miesiące.
 3. Wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zgromadzenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub nie rozliczenia się finansowego Skarbnika.
 4. Śmierci osoby będącej członkiem Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku.
 4. W szczególnych sytuacjach nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje przewodniczący ostatniego Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z inicjatywy własnej albo z inicjatywy 1/4 członków Stowarzyszenia według stanu na dzień ostatniego Walnego Zgromadzenia lub na wniosek Zarządu.
 5. Obrady Walnego Zgromadzenie prowadzi wybierany każdorazowo przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenie nie może być członek Zarządu ani Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 6. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje poprzez przyjęcie uchwały.
 7. Dla ważności głosowania i podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia jest konieczne zawiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zgromadzenia przynajmniej na 7 dni przed jego terminem.
 8. Dla ważności podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie jego szczególnych kompetencji jest konieczne rozesłanie projektu uchwały członkom Stowarzyszenia przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 9. Dla ważności głosowania i podjętych uchwał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczna obecność więcej niż połowy członków Walnego Zgromadzenia.
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie jego szczególnych kompetencji (nie dotyczy wyborów) są podejmowane w głosowaniu jawnym większością ponad 2/3 głosów.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie pozostałych kompetencji (nie dotyczy wyborów) są podejmowane w głosowaniu jawnym większością ponad 1/2 głosów.
 12. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, głosowanie nad wotum nieufności wobec Zarządu oraz głosowanie w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia są przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
 13. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów a liczba głosów za kandydatem musi przekraczać 1/2 głosujących osób dla ważności wyboru.
 1. Do szczególnych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie programu Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie limitu wydatków na poszczególne akcje oraz kosztów administracyjnych.
 4. Określanie liczebności Zarządu; minimalna liczba członków to 4.
 5. Wybór członków Zarządu, w tym przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej na pierwszym Walnym Zgromadzeniu w roku kalendarzowym.
 6. Wybór członka Zarządu w trakcie kadencji w razie rezygnacji z funkcji członka Zarządu.
 7. Wybór członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji w razie rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybór członka Zarządu po przyjęciu uchwały o podwyższeniu liczebności Zarządu.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 10. Podejmowanie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenie do krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i profilu działania.

 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 1. Do pozostałych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Zgłoszenie punktów porządku obrad bieżącego i następnego Walnego Zgromadzenia. Do ważności uchwały w tym zakresie wystarczy ponad 1/4 głosów za przyjęciem uchwały.
 2. Ocena zgodności wydatkowania funduszy Stowarzyszenia z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 3. Podejmowanie głosowania nad wotum nieufności wobec Zarządu. Podjęcie uchwały o wotum nieufności oznacza odwołanie wszystkich członków Zarządu.
 4. Wybór osoby upoważnionej do reprezentowania Stowarzyszenia w organizacjach, do których należy Stowarzyszenie.
 5. Rozpatrywanie odwołania od negatywnej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę.
 1. Zarząd

 1. Kadencja Zarządu trwa rok.
 2. Zarząd stanowią: Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik, Rzecznik Prasowy oraz opcjonalnie Członkowie.
 3. Przewodniczący jest odpowiedzialny za realizację programu Stowarzyszenia i prowadzenie korespondencji zewnętrznej a także przewodniczy zebraniom Zarządu.
 4. Sekretarz jest odpowiedzialny za przygotowanie i rozesłanie członkom proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia i projektów uchwał oraz sporządzenie protokołu z obrad i rozesłanie go niezwłocznie członkom.
 5. Skarbnik sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym prowadzi ewidencję składek.
 6. Rzecznik Prasowy reprezentuje Stowarzyszenie wobec opinii publicznej oraz jest odpowiedzialny za prowadzenie strony webowej Stowarzyszenia.
 7. Zakres obowiązków Członków określa regulamin pracy uchwalany przez Zarząd.
 8. W razie choroby bądź niemożności wypełniania obowiązków z innej przyczyny członkowie Zarządu zastępują się wzajemnie na podstawie uchwały Zarządu.
 9. Dla ważności głosowania i podjętych uchwał Zarządu jest konieczna obecność więcej niż połowy członków Zarządu. Dla ważności podjętych uchwał zawierających zobowiązania finansowe jest konieczna obecność Przewodniczącego lub Skarbnika.
 10. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym większością ponad 1/2 głosów. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały Zarządu zawierającej zobowiązania finansowe można oddać wyłącznie głos za przyjęciem uchwały lub przeciwko.
 1. Do pozostałych kompetencji Zarządu należy:

 1. Wybór Sekretarza, Skarbnika i Rzecznika Prasowego spośród członków Zarządu.

 2. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia.

 3. Podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia z równoczesnym wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 4. Podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy Stowarzyszenia do wysokości limitów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

 5. Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach cywilno-prawnych.

 7. Zwoływanie co najmniej jednego w roku Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.

 1. Do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia potrzebne są podpisy dwu osób działających łącznie:

 1. W sprawach innych niż majątkowe: Przewodniczącego Zarządu oraz członka Zarządu.
 2. W sprawach majątkowych: Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnika.
 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością i nie podlega Zarządowi.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok.
 3. Komisja Rewizyjna liczy 4 członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 6. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
 7. W szczególnych sytuacjach nadzwyczajne zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje każdy z członków Komisji Rewizyjnej z swojej inicjatywy albo na wniosek przewodniczącego ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów a liczba głosów za kandydatem musi przekraczać 1/2 głosujących osób.
 9. Kadencja Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego trwa rok.
 10. Zebrania Komisji Rewizyjnej prowadzi jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
 11. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał.
 12. Dla ważności głosowania i podjętych uchwał zwyczajnego zebrania Komisji Rewizyjnej jest konieczna obecność więcej niż połowy członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Dla ważności głosowania i podjętych uchwał nadzwyczajnego zebrania Komisji Rewizyjnej jest konieczna obecność przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
 14. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane w głosowaniu jawnym większością ponad 1/2 głosów.
 15. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo zgłosić osobny wniosek, którego treść przedstawia się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przygotowanie oceny zgodności wydatkowania funduszy Stowarzyszenia z uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przedstawienie oceny na pierwszym Walnym Zgromadzeniu w roku kalendarzowym.

 2. Rozpatrzenie odwołania od negatywnej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia i przygotowanie projektu uchwały na Walne Zgromadzenie.

 3. Rozpatrzenie decyzji Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia z równoczesnym wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia i przygotowanie projektu uchwały na Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Składki członkowskie.
 2. Darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.
 3. Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, środki z konkursów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.
 4. Dochody z majątku Stowarzyszenia.

Komentarze są wyłączone.